Phenomenological birdwatching / Fenomenologista lintujen tarkkailua

Festival of Political Photography 2021: Bird’s-Eye View, oct 8 2021 – jan 6 2022, The Finnish Museum of Photography

Poliittisen valokuvan festivaali 2021: Linnun katse, 8.10.2021-6.1.2022, Suomen valokuvataiteen museo

installation view / photo: Virve Laustela, Suomen valokuvataiteen museo
installation view / photo: Virve Laustela, Suomen valokuvataiteen museo
installation view / photo: Virve Laustela, Suomen valokuvataiteen museo

Camille Auer is studying cis– and heteronormativity* in popular nature discourse and trying to find out whether birds agree to the taxonomical roles patriarchal*** science assigns to them. Her method for doing this is using her mirror cells to identify with the birds in a reverse act of anthropomorphism. She is working on a video piece about Ruffs (Calidris pugnax) that aims to queer the form and content of the genre of nature documentary films.

Phenomenological Birdwatching is a mindmap of Camille Auer’s ongoing artistic research with birds. A mindmap can be a method of nonlinear writing in itself, not only a tool to formulate traditional linear texts. The viewer can imagine the essay that this mindmap might turn into, and it will be different for each viewer. The mindmap was made spontaneously after half a year of thinking and casually observing city birds in Turku.

Auer’s essay Luonto ei ole hetero – Ajatuksia suokukoista, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta [Nature Isn’t Straight – Thoughts on Ruffs, Gender and Sexuality], published in niin & näin journal in January 2021, is available in Finnish on the festival website.

*
cisgender person is a person who is content with the sex assigned to them at birth and usually expresses their gender accordingly. The prefix cis is derived from Latin meaning “on this side of”. Its antonym is trans, meaning “across from” or “on the other side”.

**
Heteronormativity refers to the assumption of the gender binary, that people are divided into two opposite forms of masculine and feminine who experience attraction to each other. As a result of this, heterosexuality is seen as more normal, natural and desirable than other sexual orientations.

***
Patriarchy refers to society and knowledge dominated by men.

____

Camille Auer tutkii luontoa koskevan valtavirtadiskurssin cis*- ja heteronormatiivisuutta** selvittääkseen, hyväksyvätkö linnut ne lajiroolit, jotka patriarkaalinen*** tiede niille luokittelussaan määrittää. Auer käyttää menetelmää, jossa hän inhimillistämisen sijaan hyödyntää omia peilisolujaan samaistuakseen lintuihin. Auer työskentelee parhaillaan suokukkoa (Calidris pugnax) koskevan videoprojektin parissa tavoitteenaan luontodokumenttigenren muodon ja sisällön normien haastaminen.

Phenomenological birdwatching [Fenomenologista lintujen tarkkailua] on miellekartta Camille Auerin taiteellisesta tutkimuksesta lintujen parissa. Miellekartta voi itsessään olla epälineaarisen kerronnan keino eikä ainoastaan työkalu, jolla muotoilla perinteisiä lineaarisia tekstejä. Katsoja voi kuvitella esseen, joksi tämä miellekartta voisi muuttua, ja lopputulos on jokaiselle katsojalle erilainen. Miellekartta valmistui spontaanisti Auerin vietettyä puoli vuotta Turussa ajatellen ja kaupunkilintuja katsellen.

Auerin niin & näin -lehdessä tammikuussa 2021 julkaistu essee Luonto ei ole hetero – Ajatuksia suokukoista, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on luettavissa festivaalin nettisivuilla.

*

Cissukupuolinen on henkilö, joka on tyytyväinen syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa ja yleensä myös ilmaisee sukupuoltaan sen mukaisesti. Cis-etuliite tulee latinankielestä ja tarkoittaa samalla puolella olevaa. Sen vastakohta on trans, eli toisella puolella oleva tai puolen ylittävä.

**
Heteronormatiivisuus tarkoittaa sitä, että ihmisten oletetaan jakautuvan kahteen toisilleen vastakkaiseen ja toisiinsa vetoa tuntevaan sukupuoleen, naisiin ja miehiin. Tämän seurauksena heteroseksuaalisuus nähdään muita seksuaalisia suuntautumisia normaalimpana, luonnollisempana ja toivotumpana.

***
Patriarkaalinen tarkoittaa miesten hallitsemaa yhteiskuntaa ja tietoa.