Gentle Gestures — Non-binary Conceptions of Difference

12.1.–7.2.2021 Titanik gallery

Nadiye Koçak 
Maija Baijukya 
Eero Yrjölä 
Teo Ala-Ruona & Tuukka Haapakorpi 
Minkki Nurmi 
Flis Holland 

Kuraattori: Camille Auer  

image by Minkki Nurmi

Svenska text nedre / English below

Mitä tarkoittaa ei-binäärinen eroavaisuus? Gentle Gestures (suom. helliä eleitä) -näyttelyn kuraattorina toimiva Camille Auer esitti tämän kysymyksen seitsemälle taiteilijalle ja pyysi vastaukseksi jonkinlaisen eleen, joka voi olla, tai olla olematta, taideteos. Vastaukset, joista näyttely koostuu, ovat veistoksia, installaatioita, maalaus, ääniteos, tekstejä ja esitys. 

Binäärisyys, eli kaksijakoisuus on syvällä eurooppalaisen kulttuurin maailmankuvassa. Asiat on jaettu kahteen ryhmään ja ryhmien välinen ero on nähty ehdottomana: sielu ja ruumis, luonto ja kulttuuri, ihminen ja eläin, mies ja nainen, järki ja tunne, me ja muut. Lähemmässä tarkastelussa tämä jaottelu hajoaa, eikä mikään maailmassa vastaa sitä. Feministi-teoreetikko ja elokuvantekijä Trinh T. Minh-haa mukaillen: ei-binäärisesti käsitettynä eroavaisuus ei ole samuuden vastakohta, eikä erillisyyden synonyymi. 

Taneli Viljasen näyttelyn yhteyteen tuottama teksti ELEITÄ, EROJA, OLENTOJA: LIUETA löytyy osoitteesta: http://www.titanik.fi/eleita-eroja-olentoja-liueta/

Even Minn kirjoitti näyttelystä arvion (englanniksi) NO NIIN -medialle.

VIRTUAALINEN KIERROS FLIS HOLLANDIN JOHDOLLA

Flis Hollandilla on riitaisa suhde meteoriitteihin ja häntä on aikaisemmin syytetty itsensä vaarantamisesta. Nyt hän on fiksoitunut Asteroid Tracker AR -sovellukseen, joka tuo 3D-mallinnuksia maanläheisistä asteroideista käyttäjien arkipäivään. Holland tekee sovelluksen avulla virtuaalisen esittelykierroksen, joka liikkuu Gentle Gestures -näyttelyn teosten ja turvallisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvien julkisten odotusten ympärillä.

Kierros löytyy Instagramista osoitteesta www.instagram.com/tv/CLO7hkPIpsm/.

Nadiye Koçak on monialainen taiteilija, joka työskentelee pääasiassa nykykorutaiteen ja kuvanveiston parissa. Tällä hetkellä häntä kiehtoo semiotiikka ja erityisesti keho ja sen merkitykset. Koçak tutkii tapoja, joilla kehoa, tai jotain kehoa tarkoittavaa, voidaan käyttää edelleen toisiin merkityksiin viittaamiseen ja miten merkin ja merkityksen suhteella voidaan leikkiä taiteessa.

Maija Baijukya on itseoppinut taiteilija, joka työskentelee monialaisesti maalauksen, runouden, tekstiilien ja kierrätettyjen materiaalien parissa. Urbaanina animistina hänen prosessinsa on intuitiivinen. Baijukyan työt ovat tarinoita, joiden jakaminen on tuntunut välttämättömältä. Ne ovat hetkiä ja tunteita, jotka ovat halunneet muodon; kysymyksiä, jotka etsivät vastauksia materiaalisessa todellisuudessa.

Eero Yrjölä on Helsingissä työskentelevä muunsukupuolinen kuvataiteilija. Hänen taiteessaan sukupuolen, seksuaalisuuden ja kasvun teemat kietoutuvat kysymyksiin vallasta ja kehosta. Hän työskentelee monitaiteisesti, erityisesti installaation ja nykyveistoksen keinoin. Yrjölän työskentelyä tukee Paulon säätiö.

Teo Ala-Ruona on performanssi- ja kuvataiteilija sekä taidekasvattaja. Hän työskentelee spekulatiivisen fiktion parissa esitysten, tekstin, äänen, videon ja työpajojen muodossa. Hänen työnsä käsittelee seksuaalisuutta, queer-ekologiaa ja sukupuolta, pyrkien määrittämään uudelleen kieltä ja tarinoita nautinnosta ja intiimiydestä saastuneella maapallolla.

Tuukka Haapakorpi on monialaisesti työskentelevä taiteilija, muusikko ja äänisuunnittelija. Hän on työskennellyt muun muassa veistosten, media- ja äänitaiteen sekä pelien parissa. Haapakorpi on tehnyt kiertueita Euroopassa kokeellisen, elektronisen sekä nykymusiikin festivaaleilla ja tapahtumissa.

Flis Hollandilla on riitaisa suhde meteoriitteihin ja häntä on aikaisemmin syytetty itsensä vaarantamisesta. Nyt hän on fiksoitunut Asteroid Tracker AR -sovellukseen, joka tuo 3D-mallinnuksia maanläheisistä asteroideista käyttäjien arkipäivään. Holland tekee sovelluksen avulla virtuaalisen esittelykierroksen, joka liikkuu Gentle Gestures -näyttelyn teosten ja turvallisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvien julkisten odotusten ympärillä.

Minkki Nurmi on muunsukupuolinen ja neurokirjolla oleva kuvataiteilija sekä puutarhuri. Hän työskentelee henkilökohtaisten tunteiden, kokemusten, tilanteiden sekä tapahtumien parissa ja dokumentoi niitä teoksiinsa. Hän työskentelee pääasiassa piirtäen ja kirjoittaen, mutta käyttää teoksissaan toisinaan myös valokuvaa ja installointia.

_____________

Vad betyder en icke-binär uppfattning om skillnad? Camille Auer, som har kuraterad grupputställningen Gentle Gestures (mjuka gester), ställde denna fråga till sju artister och bad dem svara med en gest som kan vara, eller inte, ett konstverk. Svaren som formar utställningen är skulpturer, installationer, en målning, ett ljudkonstverk, texter och en föreställning. 

Det finns många binärer i den europeiska kulturens världsbild. Saker har delats in i två ömsesidigt uteslutande kategorier: själ och kött, natur och kultur, människa och djur, man och kvinna, intellekt och känslor, oss och dem. Vid närmare granskning löses denna klyfta och ingenting i världen följer den. Enligt feministisk teoretiker och filmskapare Trinh T. Minh-ha: ”en icke-binär syn på skillnad är inte motsatsen till likhet eller synonymt med separatet.”

VIRTUELL RUNDTUR PRESENTERAD AV FLIS HOLLAND

Flis Holland har ett brutalt förhållande med meteoriter, och tidigare har hen anklagats för att sätta sig själva i skada. Nu är hen fixerade på Asteroid Tracker AR, en app som tar 3D-modeller av asteroider i närheten av jorden till användarnas dagliga liv. Holland kommer att använda appen för att ge en virtuell rundtur av Gentle Gestures, manövrera runt gruppens konstverk och allmänhetens förväntningar på säkerhet och tillgänglighet.

Rundturen hittas på Flis Hollands Instagram @fiilisholland eller: www.instagram.com/tv/CLO7hkPIpsm/.

Even Minn skrev om Gentle Gestures på engelska för NO NIIN.

Nadiye Koçak är en tvärvetenskaplig konstnär som arbetar främst inom samtida smycken och skulptur. Hen fascineras för närvarande av semiotik, och ännu mer av kroppen och dess betydelser. Hen vill utforska sätt på vilka kroppen, eller något som betyder kroppen, kan användas för att ytterligare betyda andra saker och hur relationerna mellan tecken och dess betydelse kan lekas med i konsten.

Maija Baijukya är en självlärd konstnär som arbetar med olika medier: målning, poesi och textilier samt återvunnet material. Som urban animist är hens process intuitiv. Baijukyas verk är berättelser som hen kände sig tvungna att dela, ögonblick och känslor som vill ha form, frågor som söker svar i den materiella verkligheten.

Eero Yrjölä är en icke-binär konstnär som arbetar i Helsingfors. Teman om kön, sexualitet och tillväxt sammanflätas med frågor om makt och kropp. Hen arbetar tvärvetenskapligt, särskilt genom installation och samtida skulptur. Yrjöläs arbete stöds av Paulo fonden.

Teo Ala-Ruona är en performance- och bildkonstnär och konstpedagog. Hen arbetar med spekulativ fiktion i form av performance, text, ljud, video och workshops. Hens arbete handlar om sexualitet, queer ekologi och kön, för att omdefiniera språk och berättelser om njutning och intimitet på en förorenad planet.

Tuukka Haapakorpi är en tvärvetenskaplig konstnär, musiker och ljuddesigner. Bland annat har hen arbetat med skulptur, media och ljudkonst och spel. Haapakorpi har spelat i Europa på experimentella, elektroniska och samtida musikfestivaler och evenemang.

Flis Holland har ett brutalt förhållande med meteoriter, och tidigare har hen anklagats för att sätta sig själva i skada. Nu är hen fixerade på Asteroid Tracker AR, en app som tar 3D-modeller av asteroider i närheten av jorden till användarnas dagliga liv. Holland kommer att använda appen för att ge en virtuell rundtur av Gentle Gestures, manövrera runt gruppens konstverk och allmänhetens förväntningar på säkerhet och tillgänglighet.

Minkki Nurmi är en icke-binär bildkonstnär och trädgårdsmästare som har funktionsvariation. Hen arbetar med personliga känslor, upplevelser och situationer som dokumenteras i sitt arbete. Nurmi arbetar främst med ritning och text men använder ibland också fotografering och installation.

__________

What does a non-binary conception of difference mean? Camille Auer, who acts as the curator of the group exhibition Gentle Gestures, posed this question to seven artists and asked them to respond with a gesture that could be, or not be, an artwork. The responses that form the exhibition are sculptures, installations, a painting, a sound piece, texts and a performance. 

There are a lot of binaries in the worldview of European culture. Things have been divided into two mutually exclusive categories: soul and flesh, nature and culture, human and animal, man and woman, intellect and emotion, us and them. In closer inspection this divide dissolves and nothing in the world abides by it. According to feminist theorist and filmmaker Trinh T. Minh-ha: “a non-binary conception of difference is not opposed to sameness, nor synonymous with separateness.”

Even Minn wrote about the exhibition for NO NIIN.

VIRTUAL TOUR BY FLIS HOLLAND

Flis Holland has a fractious relationship with meteorites, and in the past they’ve been accused of putting themself in harm’s way. Now they’re fixated on Asteroid Tracker AR, an app that brings 3D models of near-Earth asteroids into users’ day-to-day lives. Holland will use the app to give a virtual tour of Gentle Gestures, manoeuvring around the groups’ works and public expectations of safety and accessibility.

The tour can be seen on Flis Holland’s Instagram @fiilisholland or: www.instagram.com/tv/CLO7hkPIpsm/.

Nadiye Koçak is a multidisciplinary artist working primarily in the fields of contemporary jewellery and sculpture. They are currently fascinated by semiotics, and even more so by the body and its meanings. They want to explore ways in which the body, or something signifying the body, can be used to further signify other things and how the relationships between the signifier and signified can be toyed with in art.

Maija Baijukya is a self-taught artist working with various mediums: paint, poetry, and textiles as well as recycled materials. As an urban animist, their process is intuitive. Baijukya’s pieces are stories they felt compelled to share, moments and feelings wanting form, questions seeking answers in the material realm. 

Eero Yrjölä is a nonbinary artist working in Helsinki. The themes of gender, sexuality and growth get entwined with questions about power and the body. They work across disciplines, especially with installation and contemporary sculpture. Yrjölä’s work is supported by the Paulo Foundation.

Teo Ala-Ruona is a performance and visual artist and educator. They work with speculative fiction in the forms of performance, text, sound, video, and workshops. They explore topics of sex, queer-ecology, environmental toxicities, and gender through re-defining language and stories about desire, pleasure, and intimacy on a toxic Earth.

Tuukka Haapakorpi is a multi-disciplinary artist, musician, and sound designer. Among other things they have worked with sculpture, media, and sound art and games. Haapakorpi has done tours in Europe playing experimental, electronic, and contemporary music festivals and events.

Flis Holland has a fractious relationship with meteorites, and in the past they’ve been accused of putting themself in harm’s way. Now they’re fixated on Asteroid Tracker AR, an app that brings 3D models of near-Earth asteroids into users’ day-to-day lives. Flis will use the app to give a virtual tour of Gentle Gestures, manoeuvring around the groups’ works and public expectations of safety and accessibility.

Minkki Nurmi is a nonbinary and neuro-divergent visual artist and gardener. They work with personal emotions, experiences, and situations, which get documented in their work. Nurmi mainly works with drawing and text, but occasionally also uses photography and installation.